Նախագծերի Կառավարում դասընթաց

MS Project 2016 ծրագիր
Բոլոր հետաքրքրված անձանց հրավիրում ենք մասնակցելու MS Project 2016 դասընթացին, որի հիմնական նպատակն է մասնակիցներին ծանոթացնել նախագծերի կառավարման հայեցակարգի գործնական կիրառմանը, տրամադրել տեսական և գործնական գիտելիքներ PMI® (PMBOK6®) ստանդարտի հիման վրա նախագծի ռազմավարական կառավարման գործիքների և մեթոդների վերաբերյալ, ինչպես նաև PMI® (PMBOK6® ) կողմից շնորհվող CAPM® և PMP® հավաստագրերի քննություններին նախապատրաստելը։
Դասընթացը բաղկացած է 3 փուլից՝

  • ՓՈՒԼ 1- 15ժամ/5 օր
  • ՓՈՒԼ 2 – 36ժամ/12 օր
  • ՓՈՒԼ 3 – 45ժամ/15 օր

Հիմնական Գործիքները և Մեթոդները” (Փուլ 1)
ՆԿԱՐԱԳԻՐ
Այս դասընթացի հիմնական նպատակն է մասնակիցներին ծանոթացնել Նախագծերի Կառավարման (ՆԿ) հիմնական տերմինաբանությանը, հիմնական գործիքներին և մեթոդներին` որոնք ուղղված են նախագծի արդյունավետության բարձրացմանը: Դասընթացի հիմնական ուղվածությունն է ՆԿ հայեցակարգի գործնական կիրառումը` օգտագործելով MS Project 2016:

Ով կարող է դիմել.
Այս դասընթացը նախատեսված է այն մասնագետների համար, ովքեր ներգրավված են նախագծերում, բայց չեն կառավարում դրանք կամ չունեն նախագծի կառավարման փորձ: Կարող են նաև մասնակցեն բարձր կուրսերի ուսանողները:
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԸ
Դասընթացի հիմնական թեմաները ներառում են.
• Ինչ է նախագծի կառավարումը,
• Նախագծի հատկանիշների սահմանում,
• Նախագծի կառավարմանը բնորոշ դժվարությունները,
• Նախագծի կառավարման 5 – քայլանոց մոդելը: սահմանել, պլանավորել, իրականացնել, վերահսկել եւ համապատասխանացնել,
• Հատուկ գործիքներ եւ մեթոդները
• Նախագծի կանոնադրությունը,
• Բովանդակության նկարագիրը,
• ԱԲԿ (բովանդակություն).
• Գանթի գծույթը,
• Ցանցային դիագրամա,
• Կրիտիկական շղթա (ժամանակ).
• Ծախսերի գնահատում,
• Նախագծի ռեսուրսները,
• MS Project 2016 ծրագրի պրակտիկ կիրառումը

Դասընթացի արդյունքները:
Դասընթացի ավարտից հետո մասնակիցը պետք է կարողանա.
• Կիրառել ՆԿ հիմնական տարրերը, որը կաջակցի իրենց աշխատանքի հաջողության.
• Վավերացել նախագծի պահանջները,
• Բացահայտել և համապատասխանեցնել նախագծի շահառուներին,
• Գնահատել նախագծի կանոնադրությանը,
• Սահմանել նախագծի բովանդակությունը և հիմնակետերը,
• Հասկանալ և ստեղծել աշխատանքների բաղադրամասերի կառուցվածքը (ԱԲԿ),
• Կազմել նախագիծը` բացահայտելով իրականացվող աշխատանքները, անհրաժեշտ ռեսուրսները և նախագծային գործունեությունը ճշգրիտ գնահատականը:

PMI® (PMBOK6® ) ստանդարտ” (Փուլ 2)
Հիմնական նպատակն է PMI® (PMBOK6®) ստանդարտի հիման վրա նախագծի ղեկավարներին և նախագծերի թիմի անդամներին տրամադրել տեսական և գործնական գիտելիքներ նախագծի ռազմավարական կառավարման գործիքների եւ մեթոդների վերաբերյալ:

Ով կարող է դիմել.
Նախագծի ղեկավարներ, հովանավորներ, համակարգողներ և այլ մասնագետները, ովքեր ցանկանում են բարելավել նախագծի կառավարման իրենց գիտելիքները և հմտությունները:
ՁԵՌՔ ԲԵՐՎՈՂ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ
ՆԿԱՐԱԳԻՐ
Դասընթացի հիմնական թեմաները ներառում են.
• PMI® (PMBOK6®) ներկայացում
• Նախագծի կառավարման գորընթացների խմբեր
• Նախաձեռնում,
• Պլանավորում,
• Իրականացում
• Մոնիթորին & Վերահսկում
• Փակում
• Նախագծի կառավարման գիտելիքների ոլորտներ,
• Համախմբման կառավարում
• Բովանդակության կառավարում
• Ժամանակի կառավարում (Դիագրամային մեթոդ, Պլանացանկի գծութներ)
• Արժեքի կառավարում
• Որակի կառավարում
• Մարդկային Ռեսուրսների կառավարում
• Հաղորդակցության կառավարում
• Ռիսկի կառավարում
• Գնումների կառավարում
• Շահատերերի կառավարում
• ՆԿ (PMBOK6® ) միջազգային ստանդարտների հիման վրա կազմել, պլանավորել եւ ղեկավարել փոքր եւ միջին նախագծեր,
• Խմբակային կամ անհատական նախագծերի իրականացում
• Mind Map և MS Project 2016 ծրագրերի օգտագործման հմտությունների ձեռք բերում
Դասընթացի արդյունքները:
Դասընթացի ավարտից հետո մասնակիցը պետք է կարողանա.
• Ստանալ հաջողակ նախագծեր վարելու անհրաժեշտ գիտելիքներ և գործիքները,
• Պլանավորել կազմակերպության առաջնահերթ պահանջերից ելնեով,
• PMI® (PMBOK6®) ստանդարտների հիման վրա կազմել, պլանավորել եւ ղեկավարել փոքր եւ միջին նախագծերը` կիրառելով MS Project ծրագիրը,
• Վերահսկել նախագծի կատարման ընթացքը,
• Ունակ լինել գնահատել արդյունքները,
• Կանխատեսել ռիսկերը եւ առաջարկել համապատասխան լուծումներ նախագծի կատարումը շտկելու համար:

“PMI® (PMBOK6® ) կողմից շնորվող CAPM ® (Certified Associate in Project Management) և PMP® (Project Management Professional) հավաստագրերի
քննությունների պատրաստման դասընթաց”
(Փուլ 3)
ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Այս դասընթացը հատուկ նախատեսված է աջակցել նախագծի ղեկավարներին PMI® (PMBOK6® ) կողմից շնորհվող CAPM ® և PMP® հավաստագրերի քննությունների պատրաստվելու համար:
Այս դասընթացը հնարավորություն է տալիս CAPM ® և PMP® հավաստագրեր ստացող թեկնածուներին արդյունավետ պլանավորել և նախապատրաստվել քննություններին:
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵԸ
Դասընթացի հիմնական թեմաները ներառում են.
• PMI® CAPM ® և PMP® ներկայացում
• Նախագծի կառավարման գորընթացների խմբեր (Թեստ)
• Նախաձեռնում,
• Պլանավորում,
• Իրականացում
• Մոնիթորին & Վերահսկում
• Փակում
• Նախագծի կառավարման գիտելիքների ոլորտներ (Թեստ)
• Համախմբման կառավարում
• Բովանդակության կառավարում
• Ժամանակի կառավարում
• Արժեքի կառավարում
• Որակի կառավարում
• Մարդկային Ռեսուրսների կառավարում
• Հաղորդակցության կառավարում
• Ռիսկի կառավարում
• Գնումների կառավարում
• Շահատերերի կառավարում
• Քննության սիմուլյացիա (թեստեր)

Դասընթացի արդյունքները.
Դասընթացի ավարտից հետո CAPM ® և PMP® հավաստագրեր ստացող թեկնածուները պետք է լիովին պատրաստ լինեն հանձնելու քննությունները:
Մասնակիցների նախընտրելի գիտելիքներնեն` Դասընթացի թեկնածուները կնտրվեն նախնական թեստի արդյուքներով: Նախագծի կառավարման փորձ և անգլերեն լեզվի իմացությունը պարտադիր է:
Դասընթացը վարում է “ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ” փորձառու մասնագետը։ Դասընթացների մեկնարկից առաջ նախատեսվում է կազմակերպել ներածական սեմինար-հանդիպում, որի մասին կհայտարարվի նախօրոք։
❗Դասընթացի ավարտին տրվում է մասնակցության վկայական: